AVALUACIÓ.

L’ avaluació constarà de dues parts; per una banda, s’avaluarà el treball en grup    (col·laboració, planificació, exposició, idees, procés del treball....) i també individualment.

Hi haurà una part de l’avaluació que realitza el mestre i també una autoavaluació. A partir d’aquestes podrem sebre què han après després d’haver fet el projecte.

Per a l’avaluació del mestre emprarem la següent rúbrica.

Per als alumnes hi ha l’ autoavaluació.

Anar a pàgina d’ inici