PORTADA

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

CONCLUSIÓ

 

CRÈDITS

PROFESSORAT

 

 

AVALUACIÓ:

   Per a l'avaluació d'aquesta webquest cal que tingueu presents els següents aspectes : podeu consultar-los en  qualsevol moment perquè aquestes pautes són les que faran que el vostre treball sigui força productiu.

- Quina és la tasca que se’ns ha demanat?

- Quins són els recursos de què disposam?

- Quina és la informació que hem de cercar?

- Com hem de fer la selecció dels materials? Quina informació necessitam cercar per a l'elaboració del projecte?

- Com ens repartirem les feines?

   L’avaluació es durà a terme amb aquests criteris :

RÚBRICA D'AVALUACIÓ

PASSABLE

1 PUNT

BO

2 PUNTS

MOLT BO

3 PUNTS

PUNTUACIÓ

REALITZACIÓ DE LA TASCA

 S’han realitzat a mitges les feines encomanades.

Algunes de les tasques encomanades no s'han dut a terme en el temps demanat.

S'han fet totes les tasques encomanades en el termini exigit.

 

TREBALL INDIVIDUAL I EN EQUIP

La feina en grup ha estat difícil per la passivitat d’alguns membres.

El treball individual s'ha fet coherentment, però a l’hora de posar-ho en comú han hagut certs problemes

En tot moment s'ha respectat el treball individual, i la posada en comú ha estat un èxit.

 

RECERCA D'INFORMACIÓ

S'ha perdut el temps en cercar informació irrellevant.

S'ha fet una àmplia recerca, però el resultat és molt dispers.

La informació seleccionada respon a allò que es demanava en gran part.

 

DISSENY DEL PRODUCTE

La presentació resulta pobra. No s’han respectat els marges i l’exposició ha resultat desorganitzada.

S'han utilitzat de manera creativa les capacitats del processador, però hi ha errades als tipus de lletra, taules, títols…

Tant la presentació del treball escrit com l’exposició oral han resultat molt atractives.

 

QÜESTIONS LINGÜÍSTIQUES

Hi ha errors greus o molt greus, fet que evidencia que no hi ha hagut cap intenció de correcció lingüística.

Els errors de sintaxi i d’ortografia són lleus.

El treball final ha estat correcte sintàctica, morfològica i ortogràficament.