PORTADA

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

 

CRÈDITS

 

Guía didàctica per al professorat:

 

1.- Objectius d’aquesta webquest:

 

Aquesta webquest té com a objectiu primordial l’aprofundiment en les tècniques de recerca d’informació tant  als mitjans escrits com a Internet, així com la utilització dels processadors de texts per part de l’alumnat.

 

 

2.- Àrees curriculars :

 

Bàsicament està pensada per a alumnat de 1er de Batxillerat dins de l’àrea de llengua i literatura catalanes.

 

3.- Organització, temporalització, recursos i espai:

 

Per tal de desenvolupar aquesta webquest, els alumnes han de tenir un coneixement de les eines d’Internet i de la utilització del procesador de textos word, openwrite… a nivell d’usuari.

Encara que cada membre del grup s’encarrega d’una part del treball, no sempre es podrà treballar a la vegada perquè la tercera part del procés comporta haver realitzat la segona prèviament. De tota manera podem calcular unes cinc o sis sessions de 55 minuts per a tota la tasca.

Cada grup haurà de disposar d’almenys un ordenador connectat a Internet i amb procesador de textos i imatges. L’espai més adequat per tant serà l’aula d’ordinadors.

 

4.- Avaluació:

 

Des del primer moment, l’alumnat ha de sabre què se li demanarà al final del procés i, sobre aquest aspecte podeu consultar l’apartat avaluació on apareixen unes pautes inicials i la rúbrica d’avaluació global, que és l’eina que podeu emprar per avaluar els alumnes.