1. L'UNIVERS-TIPUS D'ASTRES.

Quins tipus d'astres existeixen a l'univers?

Feis una breu definició de cadascun d'ells. Il·lustrau l'explicació amb una fotografia.

Feis un esquema dividint els tipus d'astres en lluminosos i no lluminosos.

A la següent pàgina web hi trobareu les definicions i explicacions sobre els diferents tipus d'astres que podem trobar a l'univers.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Astre

http://www.xtec.es/~rmolins1/univers/cat/

http://www.xtec.es/recursos/socials/taller/unitat1/astres.htm

              Pensau que la llengua utilitzada per a la presentació ha de ser el català, per tant serà necessari fer traduccions d'alguns textos.

A les següents pàgines web hi trobareu fotografies molt interessants per il·lustrar totes les definicions .

http://www.xtec.es/~rmolins1/univers/cat/

http://www.xtec.es/~rmolins1/index.htm

 Us record que la pràctica consisteix en fer una presentació amb l'openoffice on hi hagi les definicions, l'esquema i les imatges que ho il·lustrin.

Recordau que les imatges abans d'inserir-les les heu de guardar dins la vostra carpeta, dins la qual hi creareu una carpeta exclusiva per aquest treball.