6. ELS MOVIMENTS TERRESTRES. Les estacions

L'altre moviment hem dit que origina les estacions. Com s'anomena?

Anomenau les estacions i donau les dades més significatives de cadascuna (dates, quin temps fa a la nostra illa, com arriben els raigs de sol).

Quina és la causa de les diferències de temperatura entre l'hivern i l'estiu?

Aquests dos moviments conjuntament donen lloc a uns fenòmens anomenats eclipsis. Quins tipus d'eclipsi hi ha? Fes una breu explicació de cadascun i il·lustreu amb algun esquema o fotografia. Podràs trobar la informació a alguna de les webs anteriors.

http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/univers/imatges/univers3.swf

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/astronomia/pag/indexb1.htm

http://www.astrogea.org/coordenada/ficha3_c.htm

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/TIERRA/Html/Movimientos_c.htm

http://www.astrogea.org/coordenada/ficha7.htm