GUIA DIDÀCTICA

 

1. Objectius curriculars que pretén assolir mitjançant aquesta WebQuest.

 • Observar i comparar els elements que apareixen en una fotografia presa des de l'espai.
 • Extreure informació de les imatges i dels esquemes que apareixen a les pàgines web sobre diferents astres i galàxies, la seva morfologia i moviments.
 • Interessar-se pel coneixement de l'univers, dels astres i de les seves característiques.
 • Explicar les característiques que diferencien diversos astres: els planetes i els satèl·lits, els planetes i les estrelles, els satèl·lits i els cometes, etc.
 • Diferenciar els moviments de la Terra i la seva duració, així com les conseqüències d'aquests.
 • Definir alguns termes i algunes expressions relacionats amb l'univers, i els astres i completar amb aquests un text.
 • Reconèixer diversos astres a la vista de la seva imatge fotogràfica i assenyalar quin tipus d'astres són.
 • Ordenar, segons la seva proximitat al Sol, els planetes del sistema solar.
 • Formular hipòtesis sobre la vida a la Terra en cas que estigués situada més a prop del Sol.
 • Completar un mapa conceptual sobre els tipus d'astres.
 • Explicar de manera racional la successió dels dies i de les nits, i la successió de les estacions.
 • Organitzar la informació que es trobi a internet i presentar-la de forma adequada.
 • Explicar els eclipsi solar i lunar.

2. Continguts que es tindran en compte.

2.1. Conceptuals:

· Definició d'univers i tipus de cossos celests: astres lluminosos i no lluminosos, i la seva agrupació en constel·lacions i galàxies.

· El sistema solar: el Sol, els planetes i els satèl·lits.

· Els moviments de la Terra i els seus efectes: la rotació i la translació (el dia i la nit, les estacions).

2.2. Procedimentals:

· Observació sistemàtica de fotografies d'astres i de galàxies, i descripció de la seva forma, composició i situació.

· Identificació i explicació racional dels fenòmens naturals quotidians.

· Lectura, comprensió, selecció i presentació de la informació que aporten les diferents pàgines web.

· Localització d'informació en les fotografies, diagrames, esquemes i textos.

· Diferenciació entre diversos astres: planetes i satèl·lits, d'aquests amb cometes, etc.

· Reconeixement d'astres a partir de les seves imatges.

· Formulació d'hipòtesis sobre la vida a la Terra en el cas d'una major proximitat al Sol.

· Organització de la informació en quadres, esquemes i mapes conceptuals.

· Investigació a través de l'anàlisi de documents gràfics i textos.

2.3. Actitudinals:

· Interès per conèixer l'univers.

· Respecte per la conservació de l'espai interestel·lar i valoració de l'impacte que les activitats humanes hi puguin tenir.

· Utilització de l'exposició de presentacions i de la tècnica del debat com a via de comunicació i argumentació d'opinions.

3. Les destreses relatives a les TIC necessàries per poder desenvolupar la webquest són:

- Creació de carpetes i guardar arxius.

- Guardar imatges capturades a internet

- Dominar la navegació per internet.

- Saber fer ús del mòdul de presentacions de l'openoffice.

- Saber fer ús de l'openoffice writer.

4. Els coneixements previs necessaris:

Dominar les tècniques d'estudi referents a l'anàlisi i síntesi de textos (subratllat, reconeixement de les idees principals i secundàries, resum, esquema).

5. Els  nivells més adients per a la qual ha estat pensada aquesta WebQuest són els del tercer cicle de primària.

6. L’àrea curricular per a les quals ha estat pensada aquesta WebQuest és la de coneixement del medi.

7. Les sessions hauran de tenir una durada d'entre 45' i 1 hora. El total de sessions hauria d'ésser de 10, 7 sessions per a les activitats, 1 per acabar la presentació, 1 per a l'exposició dels treballs i 1 per a l'avaluació.

8. Si l'alumnat domina les destreses informàtiques que es requereixen serà suficient amb un/a mestre/a, encara que si es disposa d'un/a mestre/a de suport per aclarir dubtes durant les tasques ens anirà molt millor.

9. Els alumnes s'organitzaran en grups de tres. Durant un temps, i si és possible disposar d'un ordinador per cadascun, podran dedicar-se a la recerca d'informació. La informació es guardarà en un document de text, les imatges es guardaran a dins una carpeta, després faran la posada en comú i ho plasmaran a la presentació. Aquesta forma de treballar implica disposar d'una xaxrxa o d'unitats d'emmagatzament extraibles. La tasca d'escriure informació es pot fer a un quadern i després escriure-ho a la presentació (així serà una mica més lent).

10. La distribució de l'espai dependrà de les circumstàncies materials i d'infraestructures del centre. Si tenim una aula d'informàtica amb un ordinador per cada alumne i un espai ample on es puguin asseure en grup serà molt millor. També pot funcionar molt el que cda grup de tres disposi d'un ordinador. Per poder fer l'exposició en grup seria interessant disposar d'un videoprojector, en cas contrari es pot fer a l'aula d'informàtica passant la presentació a cada ordinador.

11. La forma de presentar la webquest als alumnes diferirà si és la primera que es realitza o si és una metodologia habitual.

12. Si em voleu fer arribar comentaris sobre aquesta webquest ho podeu fer a la següent adreça: bquetglas1@educacio.caib.es