CURRÍCULUM INTEGRAT DE LLENGÜESCONCEPTES

PROCEDIMENTS

ACTITUDSComunicació oral

·        El text com a mitjà d’expressió, comunicació, plaer, formació, informació i investigació.


·        Participació activa i ordenada en diferents situacions d’interacció més formals emprant estratègies més elaborades.

·        Anàlisi, comentari , reflexió i judici personal oral i escrit  dels textos.

.

·        Interès per participar en actes comunicatius en petit o gran grup i fer-s'hi entendre amb actitud constructiva.

·        Interès per donar a conèixer el punt de vista personal i interès i respecte per conèixer el dels altres, seguint unes normes de convivència.Comunicació escrita

 


·        Tècniques de treball intel·lectual: lectura comprensiva, subratllat, esquemes, resum

·     Ús correcte  de les paraules amb el significat precís segons el context

·        lectura silenciosa; interiorització de la comprensió de textos escrits.

·        Adquisició dels hàbits d’ordenació i presentació dels textos escrits.

·         Resum oral i escrit de textos

·        Identificació de les idees principals  i secundàries d’un text.

·        Valoració de la llengua oral i escrita com a eina de treball, planificació i investigació.

 
Sistema de la Llengua

 

 


·        Normes bàsiques d’ortografia en català.

·     El text: propietats ( adequació, coherència, cohesió i correcció ) i característiques formals ( suport, lletra, etc.).

·         Producció ordenada d’oracions i textos utilitzant els diferents recursos de cohesió (enllaços, distints tipus de referents, cohesió lèxica...)

·     Assimilació i ús de les normes ortogràfiques

·        Interès per la revisió i correcció dels textos escrits propis per aconseguir una expressió adequada.

·        Autoexigència en la realització de textos escrits amb coherència i adequació.

 
La llengua i les cultures

·        La creació literària: de la realitat a la ficció. La imaginació i la fantasia.

·        La recerca d’informació. Tecnologies de la informació i de la comunicació.


·        Creació de textos amb intenció literària partint d’elements de la realitat per incorporar-ne d’imaginaris i fantàstics.

·        Experimentació sobre el llenguatge oral i escrit i la seva possibilitat creadora.

·        Observació de la presència de diverses llengües de l’Estat espanyol i del món.

·        Respecte i valoració de la diversitat lingüística i cultural de les llengües del món.
La llengua i els mitjans de comunicació

·     Els mitjans de comunicació i de transmissió de la informació: internet, correu electrònic,...

·        Utilitzaciió de diferents mijtans de comunicació com a font de documentació.

·        Disseny i realització d’activitats audiovisuals utilitzant tecnologies de la comunicació i de la informació.


·        Valoració de la importància de la imatge en els missatges dels mitjans de comunicació audiovisuals.
TORNAR ENRERA