AVALUACIÓ

La nota del vostre treball es calcularà seguint els següents criteris d'avaluació.

Convé que els llegigueu abans de començar a treballar i durant l'elaboració del vostre treball ja que fer-ho vos ajudarà a saber en tot moment el que s'espera de vosaltres. Abans de lliurar el vostre treball també podeu aplicar-los i fer les modificacions que cregueu oportunes. Recordau que la finalitat més important de l'avaluació és guiar-vos en el procés d'aprenentatge i millorar els resultats!

CRITERIS

Excel·lent
4

Bon nivell
3

Acceptable
2

Just
1

PUNTUACIO

Ús de les tecnologies

Treu molt bon rendiment d'Internet, pren nota de les pàgines visitades que li han estat útils i troba noves fonts d'informació d'interès.

Treu bon rendiment d'Internet, pren nota de les pàgines visitades i d'algunes fonts d'informació addicionals.

Visita les pàgines d'Internet proposades i pren notes de la informació d'interès

Visita les pàgines d'informació proposades.


Contingut

La informació és excel·lent: ha entès el tema, ha reflexionat i ha arribat a conclusions.

La informació és força clara i mostra una certa reflexió sobre el tema.

El contingut mostra que s'ha entès el que s'ha treballat.

Informació a un nivell molt simplista.


Organització del contingut

Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.


L'organització és adequada i estan relacionades entre si.


Les diferents seccions tenen continguts però no hi ha relació ni transició entre ells.


Confús, incomplet i sense una direcció clara.Aspectes lingüístics

Fluid i amb bon nivell lingüístic.


Fluid i clar malgrat alguns errors.


Adequat malgrat alguns errors.


Molts errors. Difícil d'entendre.


Presentació escrita

La presentació està força treballada i és molt atractiva visualment.

La presentació és acurada i visual.

La presentació és correcta però poc atractiva.

Poc elaborada. Poc visual. No fa servir imatges, gràfics, enllaços, etc.


Exposició oral

To de veu apropiat i llenguatge precís. S'ha fet participar al públic.

Fluïda. El públic segueix amb interès.

Clara i entenedora, en general.

Poc clara. Difícil de seguir.


Materials de suport

Força interessants i atractius. Han estat un excel·lent suport.


Adequats. Han ajudat a entendre els
conceptes.


Adequats encara que no els han sabut aprofitar.


Pocs i no gaire  encertats.Treball en equip

Participa en l'organització de l'equip. Dóna i rep suggeriments per ajudar o rebre ajut dels altres. Manté una actitud positiva. Contribueix molt activament a l'elaboració i avaluació dels informes.

Participa en l'organització de l'equip i anima els altres. Es concentra en la feina i en els terminis i contribueix a l'elaboració i avaluació dels informes.

Participa en discussions durant el desenvolupament i l'avaluació dels informes.

Treballa en grup i no intenta fer la feina sol. Observa el desenvolupament i avaluació dels informes però no participa activament a les discussions.


Autonomia

Els problemes es discutien dins el grups i es buscaven solucions conjuntes.

Sovint ha trobat la solució ell mateix.

Poques vegades ha necessitat l'ajuda del professor.

Contínuament cridava al professor.


Puntualitat

Lliuraa tots els treballs a la data prevista.

Lliura la major part dels treballs a la data prevista.

Lliura alguns treballs amb retard.

No lliura alguns treballs o sempre els llliura amb retard
Per estar safisfets del vostre treball hauríeu de sumar un mínim de 28 punts

Return to the Beginning