Avaluació

En aquest apartat trobareu els criteris que seguirem per tal de valorar la vostra recerca. Aquesta valoració sortirà de tres grans blocs:  1. L'article d'opinió (40% de la qualificació final), que presentareu a títol individual i lliurareu al professor el mateix dia de la vostra conferència. L'avaluarà el professor seguint els criteris especificats en la corresponent rúbrica d'avaluació

  2. La conferència-debat, (50% de la qualificació final). En la valoració d'aquest apartat participaran tots els vostres companys i companyes, els quals vos qualificaran a partir dels criteris fixats a la corresponent rúbrica d'avaluació. Després de la conferència s'han de lliurar els instruments utilitzats en el treball de camp i la informació obtinguda.

  3. El treball desenvolupat pel grup, (autoavaluació, 10% de la qualificació final). La rúbrica d'avaluació referida al treball en grup l'han d'emplenar tots els membres del grup a títol individual i de forma anònima, i lliurar-la al professor després de la conferència.

Article d'opinió

Avalua el professor

Insuficient

0 punts

3

Excel·lent

5

PuntsEstructura

No introdueix ni conclou.

Introdueix la temàtica, desenvolupa les idees i conclou.

Introdueix de forma original, desenvolupa les idees amb un fil conductor i conclou de forma brillantCohesió i coherència

Presenta idees de forma inconnexa i sense fil conductor clar

El text segueix un fil conductor clar i connecta adequadament les idees

Estableix una interessant xarxa de relacions entre les idees que presenta


Adequació

La intencionalitat del text està lluny de la temàtica plantejada

El propòsit comunicatiu del text i el vocabulari és adient

Reflecteix una intencionalitat adient i supera l'expectativa


Ortografia i gramàtica

Frases sense acabar o sense sentit. Moltes incorreccions ortogràfiques

Hi ha alguns errors de sintaxi i poques incorreccions ortogràfiques

No hi ha pràcticament cap error de cap menaLlenguatge

No usa una terminologia massa adequada i no té cura en l'ús d'un llenguatge no sexista

Usa una terminologia correcta i utilitza alguns recursos per aconseguir un llenguatge no sexista

Utilitza una gran varietat de recursos lèxics, tant pel que fa a l'especificitat de la temàtica, com pel que fa a l'ús d'un llenguatge no sexista
Fonts d'informació

No s'aprofita de la recerca realitzada o no aprofita el treball de camp

Utilitza arguments de la recerca realitzada i extrau idees i arguments del treball de camp

Utilitza arguments de la recerca realitzada i cita noves fonts. Lliga de forma interessant el treball de camp a les idees exposades
En general

Mal redactat, presentació desacurada i desendreçada

Bona presentació. Argumenta i aporta solucions a la problemàtica

Excel·lent presentació i lectura a recomanar. Aporta idees interessants ben argumentades
Conferència-debat

Avaluen companys i professor

Insuficient

0 punts

3

Excel·lent

5

Punts


Tríptic informatiu o similar

Pobre, o no l'han lliurat a temps. No motiva l'assistència. Mal estructurat

D'ell es pot intuir la dinàmica de la conferència. Motiva a la participació. Està ben estructurat

Motiva a la participació. Anticipa reflexions. És original en forma i contingutTreball de camp

No s'entén com han recollit la informació o o les entrevistes són pobres o no hi ha imatges

Presenten els instruments que han utilitzat per recollir la informació. Es fan entrevistes variades i amb qüestions d'interès. Presenten imatges interessants

Els instruments de recollida d'informació aporten qualitat a la recerca. De les entrevistes obtenen informació de gran interès. Les imatges són concloentsOrganització i presentació

Massa dubtes. Cal planificar millor. No tots els membres del grup han tingut la mateixa implicació

Exposició fluida i ben lligada. Pocs errors i dubtes. Els membres del grup han intervingut de forma equilibrada

Es nota un bon domini del tema i una bona planificació. No cometen errors, no dubten. Hi ha una excel·lent coordinació en la intervenció dels membres del grupInterès

Els costa aconseguir o mantenir l’interès del públic

Interessa força en principi però es fa una mica monòtona. No aporta coses noves

Atrauen l’atenció del públic i mantenen l’interès durant tota l’exposicióTemps

No han controlat el temps. Ha estat insuficient o s'han excedit. Proporció inadequada entre l'exposició i el debat

Temps ajustat al previst, però amb un final precipitat o allargassat per manca de control del temps. Proporció adequada entre exposició i debat

Temps ajustat al previst, amb un final que reprèn les idees principals i arrodoneix l’exposició. Temps de debat idoni.Suport

Suport visual pobre o excessiu protagonisme a les imatges

Suport visual adequat interessant, i en la mesura justa

L’exposició s’acompanya de suports audiovisuals en diversos formats especialment atractius i de molta qualitatDebat

No han aconseguit la implicació del públic. Moderació pobre.

Han aconseguit implicar el públic i han moderat de forma adequada

Han aconseguit una participació de qualitat per part del públic, gràcies a les qüestions i reflexions del moderadora.AUTOAVALUACIÓ del treball en grup

Avalueu vosaltres

Insuficient

0 punts

3

Excel·lent

5

Punts


Planificació

No han lliurat la planificació o és pobre o és poc realista

Han lliurat la planificació fora del termini fixat

Han lliurat la planificació dins del termini fixat i està ben presentadaCooperació


Han participat poc. S'ha basat en el treball individual sense connexió.

Han participat aportant idees, han fet observacions oportunes

Han participat molt activament aportant idees, fent observacions molt interessants per aconseguir uns resultats òptimsResponsabilitat
individual

No tots han la part de feina encomanada, i no sempre s'ha posat en comú amb els companys

Han fet la seva part de treball individual, l’han sabut posar a disposició dels companys i acceptar les crítiques

Han fet la seva part de treball individual, l’han explicat als companys, han defensat els seus punts de vista. Han acceptat crítiques i suggeriments, han adequat el seu treball individual incorporant les bones aportacions dels companys i eliminant les innecessàries o errònies

Resolució de
conflictes

Els desacords no s'han resolt per consens.

En els moments de desacord han escoltat les opinions i han aportat opinions argumentades

En els moments de desacord, han argumentat les seves opinions, han escoltat i valorat les dels altres i han arribat a un consens satisfactori per a tothom

Organització de l’espai i el temps

S'han botat els terminis establerts per ells i pel professor

S’han organitzat i han anat complint el calendari establert per ells i pel professor

S’han sabut organitzar, trobar el lloc i l’hora per a reunir-se, han complert els calendaris
i horaris que ells mateixos havien acordat

Criteris de selecció i organització de material

No s'han establert criteris per a la selecció de material

Han agrupat el material i n’han fet una selecció força coherent, amb criteris lògics

Han valorat tot el material recollit, han seleccionat el més significatiu i han aplicat criteris per a la seva organització

Criteris d’organització del material

No han organitzat el material seguint uns criteris

Han organitzat el material amb uns criteris lògics i coherents.

Han establert uns criteris lògics(cronològics o temàtics) i han organitzat el material de manera coherent amb els criteris prèviament i lliurement establerts.