Guia didàctica

Justificació pedagògica

Pense que des de l'educació física no podem desaprofitar la gran quantitat de recursos que en relació amb l'esport ens ofereix l'entorn de l'alumnat: Internet, publicitat, notícies, cinema, etc, per tal de treballar amb l'alumnat el desenvolupament de la seva capacitat crítica.

L'esport és un fenomen social indiscutible que forma part de la realitat més pròxima dels joves. És un fet constatable que l'esport espectacle ha arribat a quotes de presència i de poder altíssimes en les esferes política, social, econòmica i mediàtica, la qual cosa genera la necessitat d'estimular el sentit crític cap a aquest tipus de manifestació esportiva entre els adolescents, al mateix temps que ens aporta infinites possibilitats de reflexió i mediació en l'educació física.

L'esport espectacle és l'espill en què es miren joves i no tan joves i, per desgràcia, en multitud d'ocasions es presenta com a model a no seguir (bé per situacions de violència, bé per situacions de discriminació per raó de gènere, bé per altres qüestions). Aquest fet ens proporciona recursos per al debat, per a la reflexió, per a la indagació, mitjançant els quals potenciar el seu esperit crític, en una etapa, l'adolescència, on consoliden pensaments i plantejaments respecte de la realitat social.

Des de la perspectiva acadèmica i curricular, aquesta WebQuest està pensada per al seu desenvolupament en la matèria d'educació física a 1r de batxillerat, en el context del bloc de continguts d'habilitats esportives. Té però, grans possibilitats per al seu tractament interdisciplinar amb les matèries de llengües.

Objectius

Els objectius didàctics es centren en què l'alumnat, en finalitzar la WebQuest, siga capaç de:

 1. Opinar de forma crítica i amb coneixement de causa sobre els episodis de violència en el món de l'esport.

 2. Programar, publicitar i realitzar una conferència-debat amb suport informàtic.

 3. Realitzar una petita recerca de camp.

Metodologia

Aquesta WebQuest està pensada per ser desenvolupada paral·lelament a la unitat didàctica relativa a les habilitats esportives. A la primera sessió es pot presentar la unitat didàctica a l'aula i, amb suport de projector i portàtil, presentar la WebQuest. Així, a nivell organitzatiu, en aquesta primera sessió es pot:

 1. Fer els agrupaments amb el criteri que el professor o professora trobe oportú.

 2. Introduir als alumnes en la tasca i explicar el procés que han de seguir, així com les diferents parts que composen la WebQuest. Cal que fem incidència en com avaluarem i expliquem breument les rúbriques.

 3. Establir una setmana de termini perquè el grup planifiqui el desenvolupament de la WebQuest i la lliure al professor o professora; i aconsellar sobre els aspectes que han de tenir en compte per fer aquesta planificació: elecció de coordinadora o coordinador, temporització de la realització de les activitats definides al procés, assignació de funcions, establiment d'un calendari de reunions,...

 4. Comunicar quins seran els dies de realització de la conferència-debat dels diferents grups. Aproximadament es pot comptar amb 6 o 7 setmanes per a la realització de les conferències. Cal que l'organització horària l'hagem planificat prèviament.

 5. Explicar a l'alumnat com anem a tutoritzar la realització de la WebQuest. Així, es pot plantejar deixar 10' al final de cada sessió d'educació física per resoldre dubtes o problemes, tan de caràcter particular amb un grup, com general per a tot el grup-classe. En funció de la disponibilitat horària del professorat es poden organitzar altres espais i temps per a la tutorització.

A aquí ha d'anar adreçada la conferència-debat?
Quantes sessions d'educació física necessitarem per què tots puguin realitzar-la?

Amb la intenció de no perdre massa hores de pràctica d'educació física, a cada grup de treball que realitza la WebQuest se li pot assignar un grup-classe de 3r o 4t d'ESO que serà a qui adreçaran la seva conferència-debat. En funció de la disponibilitat horària del professorat i amb el vist i plau de professorat d'altres matèries, la conferència es pot realitzar en la sessió d'educació física, en una sessió de tutoria o en una sessió de qualsevol altra matèria.

A partir d'aquesta primera sessió, el treball de l'alumnat es desenvolupa fora de l'aula d'educació física, amb la tutorització pertinent per part del professor o professora.

Una setmana abans de la realització de la conferència-debat per part d'un grup, aquest ha de publicitar-la als companys i companyes del grup-classe al qual faran l'exposició.

Temporització

Aproximadament la WebQuest es pot desenvolupar en 6 o 7 setmanes (activitat per setmana).

A partir d'aquesta primera sessió, el treball de l'alumnat es desenvolupa fora de l'aula d'educació física, amb la tutorització pertinent per part del professor o professora.

Una setmana abans de la realització de la conferència-debat per part d'un grup, aquest ha de publicitar-la als companys i companyes del grup-classe al qual faran l'exposició.

Espais i recursos

La primera classe es pot fer a l'aula i necessitaríem un ordinador portàtil (si no és que hi ha un de sobretaula a l'aula), un projector i connexió a Internet

L'alumnat necessitarà (cada grup de treball) un ordinador amb connexió a Internet i amb editor de presentacions (Power-Point, Open-Office, ...)

Avaluació

L'avaluació inicial se centrarà fonamentalment en l'anàlisi del grau de coneixements sobre el maneig de les TIC (navegació per Internet, ús d'editors de presentacions, ...). En principi aquestes habilitats les hauran adquirit amb matèries com Tecnologia o Informàtica a ESO. Aquesta anàlisi ens ha de permetre fer grups on almenys algun component tingui un cert domini de les TIC.

Quant als coneixements previs relatius al contingut de la WebQuest, no és necessari un aprenentatge específic anterior.

La tutorització del treball dels grups, i les reunions amb els coordinadors i coordinadores de cadascun d'ells, ens permetrà realitzar una avaluació formativa amb la qual podrem detectar i resoldre les dificultats que vagen sortint i poder així regular el procés.

Per a l'avaluació final, la WebQuest conté tres rúbriques:

  1. Una amb criteris per avaluar l'article d'opinió, que cada alumne lliurarà individualment.

  2. Una altra amb criteris per avaluar la conferència-debat.

  3. Una altra d'autoavaluació per al grup, amb criteris perquè avaluen el seu treball en grup.