Aplicacions educatives amb Programari Lliure

Suport tècnic > Programari

Logo Educaib -Selecció i distribució d'aplicacions educatives amb Programari Lliure per a la instal·lació en els llocs de treball dels centres educatius que implementen el projecte Xarxipèlag

- La proposta tècnica per al programa d'implementació de les TIC en els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears es fonamenta bàsicament en la utilització de Programari Lliure i/o de Codi Obert, adscrit a la Llicència Pública General de GNU (GPL).

Una definició del queés el Programari Lliure la podem trobar en molts de llibres i llocs a la xarxa d'Internet (Valgui com a exemple la pàgina del Projecte GNU). Així mateix, són molts els arguments i les veus en favor del seu ús en tots els àmbits.

Des d'una perspectiva genèrica, les característiques que s'exigeixen en qualsevol programari per poder ser considerat com a Lliure són prou arguments per assegurar que promou la llibertat de pensament i la transmissió de coneixements. Sembla també evident que un programari que respecti i observi les quatre llibertats definides per la Free software Foundation permet i potencia la independència i la igualtat de drets de l'usuari enfront de les opcions que planteja el Programari Privatiu.

En l'àmbit educatiu aquestes argumentacions augmenten de valor. Les institucions es plantegen l'alternativa de l'ús del Programari Lliure des d'opcions que estan més relacionades amb principis ètics i socials que no només amb els de caire econòmic, tot i que aquests també tenen la seva importància. La necessitat de preservar i promoure el pensament divers i crític i el deure de presentar la informació des de diferents punts de vista i perspectives resulta més compatible amb les opcions d'usar Programari Lliure (AMATRIAIN, X. - 2003)

Actualment, la proposta tècnica per al desenvolupament del Projecte ja explicita els procediments d'instal·lació i configuració de Programari Lliure de propòsit general, com pot ser el paquet ofimàtic OpenOfice.org o el paquet Mozilla (navegador d'Internet, client de correu i editor web). Així mateix, a l'oferta de cursos de formació a distància que ja aportava suport formatiu instrumental per a aquestes aplicacions, s'hi ha inclòs darrerament el de tractament digital d'imatges amb el GIMP, una aplicació Lliure de molta qualitat per retoc fotogràfic i tractament de la imatge a l'estil del Photoshop.

Des d'aquesta secció del WEIB volem oferir una selecció d'aplicacions de caire específicament educatiu o relacionades amb la seva aplicabilitat des d'una perspectiva didàctica i que responen a les característiques del Programari Lliure.

L'objectiu que es pretén és el de dotar de recursos en el sentit abans esmentat als centres que implementen la proposta tècnica del Projecte. Es tracta d'aportar un programari de caire educatiu que es pugui instal·lar, configurar i emprar amb garanties de funcionalitat en els llocs de treball dels centres del projecte, ja sigui sobre GNU/Linux o sobre Microsoft Windows.

Hi ha moltes aplicacions en el Programari Lliure que es poden utilitzar en un entorn educatiu i moltes d'aquestes s'han dissenyades específicament amb aquest objectiu. Se'n fa, doncs, una selecció en funció de les que es consideren més oportunes per respondre a la majoria de les necessitats relacionades amb la integració curricular en les etapes de l'educació no universitària.

En aquesta secció trobareu una fitxa per a cada aplicació amb una breu descripció, els procediments per a la seva instal·lació i configuració en GNU/Linux Mandrake (i Windows si hi ha versió sobre aquest sistema operatiu), alguns enllaços significatius en Internet i possibles dissenys didàctics en el cas que se'n disposi. Quedau convidats en aquest sentit a realitzar totes les aportacions que trobeu oportunes per compartir-les amb la resta de la comunitat educativa.

- Pel que fa a la seva instal·lació i configuració en llocs de treball amb sistema operatiu GNU/Linux s'han elaborats paquets específics per a la distribució utilitzada actualment en el projecte, la Mandrake. El procediment elegit per a la seva instal·lació és mitjançant l'eina per a configuració de fonts URPMI.

L'URPMI és una eina que Mandrake ha programat per a la seva distribució. La seva funció és senzilla però molt útil. Serveix per instal·lar programari de manera fàcil, ràpida i sense complicacions. Per poder emprar els paquets seleccionats cal haver configurat l'eina URPMI seguint les instruccions del document "Configuració de fonts de programari amb URPMI" (CORTÈS, R.- 2004). En l'apartat següent es descriu el procediment tècnic concret per a la configuració de fonts que corresponen al servidor de la Conselleria des d'on es descarreguen i es configuren les aplicacions seleccionades.

Quant als llocs de treball sota sistema operatiu Windows(x) s'aporta un enllaç que permet la descàrrega de l'aplicació instal·lable en els formats habituals de distribució i instal·lació per a aquest sistema operatiu (.zip, MSI, .exe...).

Per poder accedir més fàcilment a les aplicacions s'han personalitzats els menús en relació al Projecte EDUC@IB. El menú educaib presenta una primera classificació en funció de les etapes educatives i un segon nivell d'organització segons les àrees educatives. S'ha elaborat un paquet específic per a la instal·lació de les opcions de menú personalitzades que cal descarregar en primera instància. Així mateix, la personalització en el nom dels paquets instal·lables amb el sufix '-educaib' assegura que la descàrrega i la instal·lació mitjançant l'eina URPMI sigui la que s'ha preparada específicament per als centres del Projecte.

Una vegada configurades les fonts, segons el document "Configuració de fonts de programari amb URPMI", cal afegir la nova font educaib, i executar des d'un terminal de consola la següent instrucció:

urpmi.addmedia educaib http://weib.caib.es/rpms-educaib/mdk-9.1 with ./hdlist.cz

És convenient actualitzar periòdicament la font per si hi ha nous paquets instal·lables. La instrucció per a l'actualització és també des d'un terminal de consola:

urpmi.update educaib


- Relació d'aplicacions educatives de Programari Lliure seleccionades per a la distribució en centres que implementen el projecte Xarxipèlag

Aportacions de dissenys didàctics i experiències realitzades pel professorat

La secció queda oberta a les vostres aportacions. Tot el material didàctic relacionat amb aquestes aplicacions educatives són segurament d'interès per a la resta del professorat que les vulgui implementar.

Us convidam a compartir dissenys i unitats didàctiques, tutorials... que elaboreu per a la utilització d'alguna de les aplicacions, i per això heu de posar-vos en contacte amb el
WEIB [weib@educacio.caib.es]