A L’ABAST

Comunicació bàsica en llengua catalana
AT HAND

Basic Communication in the Catalan Language


A Mallorca diuen... In Majorca we say...
En català es diu... In Catalan we say...
Com ho diuen a Menorca...? How do you say ... in Minorca?
Com es diu en català...? How do you say ... in Catalan?
Saps com ho diuen a Eivissa...? Do you know the word used for ... in Eivissa?
Saps com es diu en català...? Do you know how to say ... in Catalan?
A Formentera diuen… In Formentera we say…

SALUTACIONS I FÓRMULES DE CORTESIA
GREETINGS AND COURTESY EXPRESSIONS
1. Hola. Bon dia. Bon vespre. Bona nit. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night.
2. Adéu. A reveure. Que vagi bé. Good bye. See you. All the best.
3. Fins aviat. Fins més tard. Fins demà. See you soon. See you later. See you tomorrow.
4. Gràcies. | Moltes gràcies. De res. Thank you. | Thank you very much. You’re welcome.
5. Perdoni. Disculpi. Em sap greu. Excuse me. I’m sorry.
6. Molt de gust. Tant de gust. Pleased to meet you.
7. Amb molt de gust. Of course.
8. Que vagi de gust. Bon profit. Bon appetit.
9. Diverteix-te. Que t’ho passis bé. Have fun. Have a good time.
10. Benvingut. Welcome.
11. Un moment, per favor. Una altra vegada, per favor. Més a poc a poc, per favor. Just a minute, please. Could you say that again, please? Slowly, please.

PREGUNTES USUALS
COMMONLY USED QUESTIONS
1. - Com va? | Com està? - Bé, gràcies. - How are you?| How are you doing? - Fine, thanks.
2. Què li passa? No es troba bé? What’s the matter? Are you all right?
3. - Què nom? - Nom Isabel. - Com es diu? - Em dic Pere. - What’s your name? - My name is Isabel. - What’s your name? - My name is Pere.
4. - Qui és vostè? - Som la senyora Vidal. - Who are you? - I’m Mrs Vidal.
5. - Què és això? - És un regal. - What’s this? - It’s a present.
6. - D’on és vostè? - Som d’Alemanya. | Som de Suïssa. | Som d’Àustria. - Where are you from? - I‘m from Germany. | I‘m from Switzerland. | I‘m from Austria.
7. - D’on és vostè? - Som d’Anglaterra. | Som d’Irlanda. | Som d’Austràlia. - Where are you from? - I‘m from England. | I‘m from Ireland. | I‘m from Australia.
8. - D’on és vostè? - Som de França. | Som de Bèlgica. | Som d'Algèria. - Where are you from? - I‘m from France. | I‘m from Belgium. | I‘m from Algeria.
9. - D’on és vostè? - Som de les Canàries. | Som de l’Equador. | Som de Xile. - Where are you from? • I‘m from the Canary Isles. | I‘m from Equador. | I‘m from Chile.
10. - És mallorquí? - No, som alemany. | Som suís. | Som austríac. - És mallorquina? - No, som alemanya. | Som suïssa. | Som austríaca. - Are you Majorcan? - No, I’m German. | I’m Swiss. | I’m Austrian. | - Are you Majorcan? - No, I’m German. | I’m Swiss. | I’m Austrian.
11. - És menorquí? - No, som anglès. | Som irlandès. | Som australià. - És menorquina? - No, som anglesa. | Som irlandesa. | Som australiana. - Are you Minorcan? - No, I’m English. | I’m Irish. | I’m Australian. | - Are you Minorcan? - No, I’m English. | I’m Irish. | I’m Australian.
12. - És eivissenc? - No, som francès. | Som belga. | Som algerià. - És eivissenca? - No, som francesa. | Som belga. | Som algeriana. - Are you from Eivissa? - No, I’m French. | I’m Belgian. | I’m Algerian. | - Are you from Eivissa? - No, I’m French. | I’m Belgian. | I’m Algerian.
13. - És formenterer? - No, som canari. | Som equatorià. | Som xilè. - És formenterera? - No, som canària. | Som equatoriana. | Som xilena. - Are you from Formentera? - No, I’m from the Canary Isles. | I’m Equadorian. | I’m Chilean. - Are you from Formentera? - No, I’m from the Canary Isles. | I’m Equadorian. | I’m Chilean.
14. - On viu? - Visc a la ciutat. | Visc en un poble. | Visc a fora vila. - Where do you live? - I live in a city. | I live in a village. | I live in the country.
15. - A quin carrer viu? - Visc al carrer Nou. | Visc a la plaça Major. - In which street do you live? - I live in the street "Carrer Nou“. | I live in the square "Plaça Major“.
16. - Parla català? - Sí, un poc. | No gaire. - Do you speak Catalan? - Yes, a little bit. | No, just very little.
17. M’entén? Què vol dir això? Can you understand me? What does this mean?
18. Com? Com diu? Excuse me? I beg your pardon?
19. Què diu? Què vol? What did you just say? How can I help you?
20. On va? D’on ve? Where are you going? Where do you come from?
21. N’està segur? De veres? Are you sure? Really?
22. Quan? Des de quan? Fins quan? When? Since when? Until when?
23. Digui? Amb qui parl? De part de qui? Hello? Who is calling, please? Who shall I say is calling?
24. Hi ha cap dubte? Entesos? Do you have any questions? Is that all right?
25. -T’agrada? - Sí, molt. | No, gens. - Do you like it? - Yes, I really like it. | No, not at all.
26. Que puc fumar? Que hi puc aparcar, aquí? Can I smoke here? Can I park here?

AFIRMACIONS
AFFIRMATIVE ANSWERS
1. Sí. D‘acord. Em sembla bé. Yes. OK. Fair enough.
2. És ver. Exacte. That’s true. Exactly.
3. Com vulgui. Ho entenc. As you like it. I see.
4. Té raó. És clar. Naturalment. You’re right. Of course. Absolutely.
5. Més o menys. Crec que sí. More or less. I think so.

NEGACIONS
NEGATIVE ANSWERS
1. No, em sap greu. No, s’ha equivocat. No, I’m sorry. No, you’re wrong.
2. De cap manera. Mai de la vida. Absolutely not. Never.
3. Ni parlar-ne. Això és impossible. No way. That’s impossible.
4. Prou! Ja n’hi ha prou! Stop! That’s enough!

DUBTES
EXPRESSING YOUR DOUBTS
1. Per ventura. Tal vegada. Potser sí. Maybe. Perhaps. Maybe yes.
2. Depèn. It depends.
3. No ho sé. No ho crec. I don’t know. I don’t think so.

EXCLAMACIONS I EXPRESSIONS DIVERSES
EXCLAMATIONS AND OTHER EXPRESSIONS
1. D’acord. Estam d‘acord. All rignt. I agree with you.
2. Bé. Molt bé. Que bé! Good. Very good. Great!
3. Tot va bé. Everything is all right.
4. Malament. Que malament! Badly. That’s bad!
5. Un poc millor. A bit better.
6. Quina llàstima! Quina ràbia! What a pity! How annoying!
7. Quina sort! Quina mala sort! That was luck! Bad luck!
8. Quin doi! Quina vergonya! Nonsense! How embarassing!
9. És curiós. És estrany. És ridícul. That’s curious. That’s strange. That’s ridiculous.
10. Que guapa! / Que polida! Que simpàtic! How beautiful! What a nice person!
11. Que lleig! Que és d’horrorosa! How ugly! How awful!
12. Que trist! Que divertida! How sad! How funny!
13. Meravellós! Fantàstic! Wonderful! Fantastic!
14. Bona sort. Molta sort. Good luck. I wish you the best of lucks.
15. És igual. No hi fa res. Never mind. It doesn’t matter.
16. Ja està llest. It’s ready.
17. Per sort. Per desgràcia. Luckily. Unfortunately.
18. Tant de bo! Hopefuly.

QUALITATS, ESTATS, PREFERÈNCIES
QUANTITIES, STATES AND PREFERENCES
1. Som alt. Som més alt. Som el més alt. Som alta. Som més alta. Som la més alta. I’m tall. I’m taller. I’m the tallest. I’m tall. I’m taller. I’m the tallest.
2. Estic bé. / Em trob bé. Estic molt bé. / Em trob molt bé. No estic gaire bé. / No em trob gaire bé. I’m all right. / I feel all right. I’m very well. / I feel very well. I’m not very well. / I’m not feeling very well.
3. Tenc gana. Tenc set. Tenc molta gana. Tenc molta set. I’m hungry. I’m thirsty. I’m very hungry. I’m very thirsty.
4. Tenc fred. Tenc calor. Tenc molt de fred. Tenc molta calor. I’m cold. I’m hot. I’m very cold. I’m very hot.
5. Tenc por. Tenc molta por. Això em fa por. Això em fa molta de por. I’m scared. I’m very scared. That scares me. That scares me a lot.
6. És fàcil. Sembla fàcil. És difícil. Sembla difícil. It’s easy. It looks easy. It’s difficult. It looks difficult.
7. Em fa mal el coll. Em fan mal les cames. I have a sore throat. My legs hurt.
8. Tenc mal de cap. Tenc febre. I have a headacke. I have a temperature.
9. Necessit ajuda. Necessit un metge. Necessit una ambulància. I need help. I need a doctor. I need an ambulance.
10. Tenc ganes de passejar. M’agradaria passejar. I feel like going for a walk. I’d like to go for a walk.
11. M’estim més anar al cinema. I’d rather go to the cinema.
12. M’agrada llegir. M’agrada aquesta ciutat. I like reading. I like this town.
13. Em fa ganes. Em fa ilúlusió. Em fa gràcia. I feel like. I’m looking forward to it. I find it funny.
14. Em costa molt. Em duu molta feina. It’s very hard for me to do so. That’s a lot of work.

COLORS
COLOURS
1. Blanc, beix, groc, carabassa, verd, blau, lila, vermell, grana, marró, gris, negre. White, beige, yellow, orange, green, blue, violet, red, deep red, brown, grey, black.
2. - De quin color és? - És de color blanc. / És blanc. | És de color blau. / És blau. - What colour is it? - It’s white. | It’s blue.
3. M’agrada aquest color. No m’agrada gens aquest color. I like this colour. I don’t like this colour at all.
4. És massa clar. No és gaire fosc. It’s too light. It’s not very dark.

NUMERALS
NUMBERS
1. U / un / una, dos / dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. One, two, three, four, five,six, seven, eight, nine, ten.
2. Onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, desset/disset, devuit/divuit, denou/dinou, vint. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.
3. Trenta, quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta, noranta, cent, mil. Thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, one thousand.
4. Mig / mitja, un quart, dos quarts, una dotzena. Half, a quarter, two quarters, a dozen.

EXPRESSIONS TEMPORALS
TIME EXPRESSIONS
1. - Quina hora és, per favor? - Són les quatre i quart. - What time is it, please? - It’s a quarter past four.
2. Avui. Demà. Ahir. Passat demà / Demà passat. Despús-ahir. Today. Tomorrow. Yesterday. The day after tomorrow. The day before yesterday.
3. - Quin dia és avui? - Avui és dimecres, 6 de setembre de 2000. - What day is today? - Today is Wednesday, 6th September 2000.
4. Matí / Dematí. Migdia. Horabaixa / Tarda. Vespre. Nit. Matinada. Morning. Noon. Afternoon. Evening. Night. Early morning.
5. Les classes són al vespre. Ell arriba al matí. The lessons are in the evening. He arrives in the morning.
6. És de dia. És de nit. Es fa fosc. It’s daytime. It’s night-time. It’s getting dark.
7. El dinar se serveix a les dues. El sopar és a les vuit i mitja. Lunch is served at two. Dinner is served at half past eight.
8. - Quin temps dura? - Cinc hores. - How long does it take? - Five hours.
9. - Quin temps falta? - Tres setmanes. - How long is it before that? - Three weeks.
10. - Quin temps estarà a tornar? - Devers una hora. - When will he/she be back? - He / She will be back in about an hour.
11. Fa tres setmanes. Des de fa set setmanes. Three weeks ago. For seven weeks.
12. Abans de dues hores. Després de quatre dies. Less than two hours. In four days time.
13. A les nou i quart. Devers les set i vint. At a quarter past nine. At about twenty past seven.
14. Tenc molt de temps. Tenc poc temps. No tenc temps. I have plenty of time. I don’t have much time. I don’t have time.

DIES, MESOS, ESTACIONS, PUNTS CARDINALS
DAYS, MONTHS, SEASONS, THE POINTS OF THE COMPASS
1. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday,
2. Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.
3. Primavera, estiu, tardor, hivern. Spring, summer, autumn, winter.
4. Nord, sud, est, oest. North, South, East, West.
5. Els dimarts hi ha mercat. Dimecres vaig a Barcelona. The market is on Tuesday. I’m going to Barcelona on Wednesday.
6. El curs comença pel febrer. Es casen pel març. The course starts in February. They are getting married in March.
7. Som a la primavera. A l’estiu fa calor. It’s spring. In summer it’s hot.
8. Pollença és al nord. Santanyí és al sud. Pollença is north. Santanyí is south.

EDAT, ANIVERSARIS
AGE, BIRHTDAY
1. - Quants d’anys té? | Quants d’anys tens? - Tenc 34 anys. - How old are you? - I’m 34 years old.
2. - Quan fas els anys? - D’aquí a un mes. - When is your birthday? - My birthday is in one month time.
3. Vaig néixer a Manacor el dia 2 de març de 1962. I was born in Manacor on 2nd May 1962.

TEMPS
WEATHER
1. - Quin temps fa avui? - Avui fa bon dia. | Avui fa mal dia. - What’s the weather like today? - The weather is nice today. | The weather is bad today.
2. Fa fred. Fa calor. Fa molt de fred. Fa molta calor. It’s cold. It’s hot. It’s very cold. It’s very hot.
3. Plou. Neva. Fa sol. It’s raining. It’s snowing. It’s sunny.
4. Està tapat. Està ennigulat. Està estirat. It’s not sunny. It’s cloudy. There are no clouds in the sky.
5. Fa vent. Fa trons i llamps. It’s windy. There’s a storm.
6. Hi ha boira. Hi ha humitat. Fa un temps molt sec. It’s foggy. It’s wet. It’s a very dry weather.

AVISOS I CARTELLS PUBLICITARIS
SIGNS AND NOTICES
1. Alerta! Anau amb compte! Attention! Be careful!
2. Atenció! Perill. Attention. Danger.
3. Tancat. Tancat del 7 al 15 de juliol. Closed. Closed from 7th to 15th of July.
4. Obert. Obert de les 10 del matí a les 7 de l’horabaixa. Open. Opening hours: 10 a. m. to 7 p. m.
5. Tancau la porta, per favor. Please close the door.
6. Deixau passar. Please give way.
7. No fumeu. Do not smoke.
8. Entrada. Sortida. Entrance. Exit.
9. Lliure. Ocupat. Privat. Free. Occupied. Private.
10. Pis en venda. Casa per llogar. Flat for sale. House to let.
11. Rebaixes. Preus rebaixats. Ofertes. Descomptes. Sale. Reduced prices. Special offers. Discount.
12. Aprofitau l’aigua. Please do not waste water.
13. Silenci, per favor. Silence, please.

OFERTA I DEMANDA
OFFER AND DEMAND
1. - Què volia? - Voldria telefonar. - May I help you? - I would like to make a phone call.
2. - Què vol prendre? - Vull prendre una cervesa. - What will you drink? - I’ll have a beer, please.
3. - Què val això? - Val tres mil pessetes. - How much is this? - It costs three thousand pesetas.
4. - Què li dec? - Són sis-centes pessetes. - How much is it? - It’s six hundred pesetas, please.
5. El compte, per favor. Can I have the bill, please?
6. És car. És molt car. És massa car. It’s expensive. It’s very expensive. It’s too expensive.
7. És barat. És molt barat. És massa barat. It’s cheap. It’s very cheap. It’s too cheap.
8. Que teniu pa? Que teniu el diari d’avui? Have you got some bread? Have you got today’s paper?
9. Hi ha molta gent. Hi ha poca gent. There’s a lot of people. There isn’t a lot of people.
10. No hi ha ningú. No hi ha res. There’s nobody there. There’s nothing there.
11. Hi ha moltes coses. Hi ha poques coses. There’s a lot of things. There are very few things.

FEINA, ESTUDIS, PROFESSIONS
JOB, STUDIES, PROFESSIONS
1. Avui és dia feiner. Avui és dia festiu. Today is a working day. Today is a holiday.
2. Faig vacances. Vaig a fer feina. I’m on holidays. I’m going to work.
3. Faig feina de perruquer. Faig feina de perruquera. Faig feina de cambrer. Faig feina de cambrera. I work as a hairdresser. I work as a waiter.
4. No tenc feina. Estic a l’atur. I haven’t got a job. I’m unemployed.
5. Cerc feina. Necessit una feina. I’m looking for a job. I need a job.
6. Som comerciant. Som professor. Som professora. Som pagès. Som pagesa. I’m a trader. I’m a teacher. I’m a farmer.
7. Estudii català. Estudii francès. Estudii espanyol. Estudii alemany. Estudii anglès. I study Catalan. I study French. I study Spanish. I study German. I study English.
8. Estudii matemàtiques. Estudii psicologia. Estudii química. Estudii filologia. Estudii dret. I study mathematics. I study psychology. I study chemistry. I study philology. I study law.
9. Saps nedar? Saps cuinar? Saps parlar català? Can you swim? Can you cook? Can you speak Catalan?

LOCALITZACIONS
LOCATIONS
1. - On és l’estació d’autobusos? - A prop, molt a prop. | Lluny, molt lluny. - Where is the bus station? - It’s near, very near. | It’s a long way, a very long way.
2. - On és la biblioteca? - A la dreta. | A l’esquerra. | Al fons. | Tot dret. - Where is the library? - On the right. | On the left. | At the the end (of the street, etc). Straight on.
3. Vaig al banc. Vaig a l’escola. Vaig a ca nostra. I’m going to the bank. I’m going to school. I’n going home.
4. Vénc de l’hospital. Vénc de la farmàcia. Vénc de ca nostra. I come from the hospital. I come from the chemist’s. I come from home.
5. Som al carrer. Som a cal metge. Som a ca nostra. I’m in the street. I’m at the doctor’s. I’m home.

TRANSPORTS
TRANSPORT
1. Anar a peu. Anar amb bicicleta. Anar amb moto. Anar amb cotxe. Anar amb tren. Anar amb autobús. Anar amb avió. Anar amb barca. Anar amb vaixell. To go on foot. To go by bicycle. To go by motorbike. To go by car. To go by train. To go by bus. To go by plane. To go by boat. To go by ship.
2. Agafar la bicicleta. Agafar la moto. Agafar el cotxe. Agafar el tren. Agafar l’autobús. Agafar l’avió. Agafar la barca. Agafar el vaixell. To take the bicycle. To take the bus. To take the car. To take the train. To take the bus. To take the plane. To take the boat. To take the ship.

FAMÍLIA, ESTAT CIVIL I HABITATGE
FAMILY, MARITAL STATUS, ACCOMODATION
1. Pare, mare, fill, filla, germà, germana. Father, mother, son, daughter, brother, sister.
2. Padrí /avi, padrina /àvia, nét, néta. Grandfather, grandmother, grandson, granddaughter.
3. Espòs / home, esposa / dona, company, companya. Husband, wife, partner.
4. Cosí, cosina, oncle, tia, nebot, neboda. Cousin, uncle, aunt, nephew, niece.
5. Cunyat, cunyada, gendre, nora. Brother-in-law, sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law
6. Som casat. Som fadrí. Som divorciat. Som vidu. Som casada. Som fadrina. Som divorciada. Som vídua. I’m married. I’m single. I’m divorced. I’m a widower. I’m married. I’m single. I’m divorced. I’m a widow.
7. Tenc tres fills. Tenc cinc néts. I have three children. I have five grandchildren.
8. A ca nostra som quatre germans. We’re four brothers and sisters at home.
9. Visc a cals padrins. Visc tot sol. Visc tota sola. I live at my grandparents’. I live by myself.
10. Visc en un pis. Visc en una casa amb jardí. I live in a flat. I live in a house with a garden.

FESTES I FELICITACIONS
HOLIDAYS AND GREETINGS
1. Nadal. Cap d’Any. Els Reis d’Orient. Christmas. New Year. The Three Wise Men.
2. Carnaval. Quaresma. Pasqua. Carnival. Lent. Easter.
3. Vacances d’estiu. Vacances de Nadal. Vacances de Pasqua. Summer holidays. Christmas holidays. Easter holidays.
4. Bon Nadal i feliç Any Nou. Merry Christmas and a Happy New Year.
5. Bones festes. Bon viatge. Bones vacances. Happy holidays. Have a nice trip. Happy holidays.
6. Enhorabona. Salut! Congratulations. Cheers!
7. Molts d’anys. Moltes felicitats. Happy Birthday. Congratulations.